SPRAYCHILD on Brick Lane

SPRAYCHILD, Brick Lane, Londres [mayo 2018]