APITATÁN “Meeting of Styles Gran Canaria” (# 1)

APITATÁN, (Ecuador) Meeting of Styles Gran Canaria, El Carrizal-Ingenio [agosto 2018]