img_6194WAKE UP ITALY & EXIT.ENTER, Venezia [agosto 2016]