img_6881Sei Leise, texto: Ariadne auf Naxos (Hugo von Hofmannsthal), Leipzig [septiembre 2016]